RN TEKSTİL KVKK

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

RN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

RN Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“RN Tekstil” veya “Şirket”) olarak özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

İş bu Aydınlatma Metni, çalışan adaylarının işe alım öncesinde seçme ve değerlendirme sürecinde  Kişisel Veri Sahipleri’ nden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak KVKK uyarınca veri sorumlusu RN Tekstil tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirket ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte, Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir:

Kişisel Veri Kategorileri

Topladığımız Kişisel Veriler

Kimlik Verileri

İsim, Soy İsim, T.C. Kimlik Numarası, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Referans Kişilerinin İsim, Soy İsim Bilgileri

Görsel Veriler

Biyometrik veya Vesikalık Fotoğraf

İletişim Verileri

E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Adresi, Referans Kişilerinin İletişim Numaraları

Mesleki Deneyim

İş Tecrübeleri, İşe Başlama ve İşten Ayrılma Tarihleri, Mesleki Yetenekleri, Meslek Bilgisi, Özgeçmiş Bilgileri, Geçmişte Çalışılan Firma ya da Firmalardan Alınan Ücret ve Yan Menfaat Bilgisi, Geçmişte Çalışılan Firmalardan Ayrılma Sebebi Bilgisi, Geçmişte Çalışılan Pozisyonlar ve Unvanlar, Geçmişte Çalışılan Firma İsimleri, Çalışan Adayının Yetkinlikleri.

Eğitim Bilgileri

Özgeçmişin içinde yer alan adayın katıldığı kurs, seminer, sertifika ve etkinliklerin isimleri, başarı belgeleri, ödül ve takdirler, Mezun Olduğu Okul Adı, Bölümü, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Eğitim Bilgileri, Çalışan Adayının Yetkinlikleri, Çalışan Adayının Sınav Bilgileri

Diğer Veriler

Sosyal Hayat (Sigara Kullanma Durumu),Maaş Beklentisi, Askerlik Durumu Bilgisi, Sürücü Belgesi, Referans Kişisine Ait Görev/Unvan, İmza Verisi, Hobi ve İlgi Alanları,

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI ve AMAÇLARI

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi iş başvurularının doğru şekilde değerlendirilebilmesi, Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve işe alım süreçlerinin Şirket politikalarına ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, idari ve özlük işlerin planlanabilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

 1. KİŞİSEL VERİ’LERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından;

 • Tarafınızca dijital yollarla başvuru gönderilmesi,
 • Tarafınızca fiziki yollarla başvuru gönderilmesi,
 • Danışmanlık şirketi aracılığıyla başvurularınızın alınması,

gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için gerekli olması hukuki sebepleri dayanak alınarak işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI, AKTARIM AMAÇLARI ve SÜRELER

İşbu Aydınlatma Metni’nde yer alan kişisel verileriniz şirket dışına hiçbir şekilde aktarılmıyor olup kişisel verileriniz tarafımıza ulaşmasından itibaren en fazla 2 yıl süreyle saklanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerinizi korumak için Şirket, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ve yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaya koymaktadır. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda şirketin Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’ nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi www.rntekstil.com adresinde yer alan KVK Başvuru Formu aşağıda belirtilen yöntemlerden birini tercih ederek iletebilirsiniz;

 • Merkez Mah. Kayalar Sk. No:13, K: 3-4 Bahçelievler/İSTANBUL adresine kimlik teyidinizin yapılmasını sağlayarak şahsen, yazılı olarak iletebilirsiniz.
 • Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) rntekstil@hs01.kep.tr iletebilirsiniz.

Güvenli elektronik imza, mobil imza veya sistemlerimizde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@rntekstil.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: RN Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Merkez Mah. Kayalar Sk. No:13, K: 3-4 Bahçelievler/İSTANBUL | Mersis No: 0735069398900010

Vergi Dairesi/No: Yeni Bosna Vergi Dairesi /7350693989 | Telefon: 0212 690 69 91

Web Site: www.rntekstil.com E-posta: info@rntekstil.com | PTT KEP: rntekstil@hs01.kep.tr

 

 

Okudum, Anladım.

İsim-Soyisim:                                                               İmza:                                                   Tarih:

 

 

 

Referans Taahhüdü

Referans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebileceğini, kişisel verilerin RN Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt ederim.

 

Ad-Soyad:                                                                       İmza:                                                 Tarih:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

RN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu aydınlatma metni, RN Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni  (“RN Tekstil” veya “Şirket”) ziyaretiniz sebebiyle mevzuata uygun şekilde kapalı devre kamera sistemi ile elde edilen kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca RN Tekstil tarafından toplanması ve işlenmesi faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel verilerinizin dışarı aktarımı ve kişisel verilerinize ilişkin kanuni haklarınız hakkında sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

1.    İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

RN Tekstil ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak işlenen kişisel verileriniz, şahsınıza ait ses kaydı almayan güvenlik kamerası görüntü kayıtlarından ibarettir.

 

RN Tekstil, kişisel verilerinizi temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla; işbu aydınlatma metnine konu kişisel verilerinizi bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliği temini amaçlarıyla mevzuata uygun şekilde işlemektedir.

 

İş yeri içerisinde görünür şekilde bulunan güvenlik kameraları iş yerine giriş yaptığınız andan itibaren görüntülerinizi kayıt altına almakta ve bu kayıtlar güvenlik amacıyla saklanmaktadır. Güvenlik amaçlarını aşan şekilde ve kişinin mahremiyetine müdahale sonucu doğurabilecek alanlar izlemeye tabi tutulmamaktadır. İşyerinde bulunan kamera sayısı, veri güvenliğinin sağlanması için gerekli ölçüde sınırlıdır.

 

2.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, RN Tekstil tarafından güvenlik kamerasıyla yapılan izleme faaliyeti ile KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” işleme şartları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 

3.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI, AKTARIM AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ

İşbu aydınlatma metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz, RN Tekstil’in fiziki ve hukuki güvenliğinin sağlanması, meşru menfaatlerinin korunması, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla güvenlik kamerası hizmeti alınan firmayla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya yargı makamları ile infaz mercileriyle paylaşılabilmektedir. Kapalı devre kamera sistemleri ile ses kaydınız alınmadan yalnızca görsel kapsamda kayıt altına alınan kişisel verileriniz 2 (iki) ay süre ile saklanmaktadır.

 

4.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

İşbu aydınlatma metni kapsamında dijital ortamda güvenli şekilde muhafaza edilen kişisel verilerinize yalnızca yetkili RN Tekstil personelinin erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerine ise RN Tekstil’e bağlı yetkili kişiler firmanın güvenlik hizmeti aldığı firma yetkilileri erişebilmektedir. Kişisel verileriniz işleme süresi sonunda RN Tekstil; Kişisel Verileri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

 

 

5.    KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi www.rntekstil.com adresinde yer alan KVK Başvuru Formu ile aşağıda belirtilen yöntemlerden birini tercih ederek iletebilirsiniz;

 • Merkez Mah. Kayalar Sk. No:13, K: 3-4 Bahçelievler/İSTANBUL adresine kimlik teyidinizin yapılmasını sağlayarak şahsen, yazılı olarak iletebilirsiniz.
 • Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) rntekstil@hs01.kep.tr iletebilirsiniz.

Güvenli elektronik imza, mobil imza veya sistemlerimizde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@rntekstil.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: RN Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Merkez Mah. Kayalar Sk. No:13, K: 3-4 Bahçelievler/İSTANBUL | Mersis No: 0735069398900010

Vergi Dairesi/No: Yeni Bosna Vergi Dairesi /7350693989 | Telefon: 0212 690 69 91

Web Site: www.rntekstil.com | E-posta: info@rntekstil.com | PTT KEP: rntekstil@hs01.kep.tr

 

TEDARİKÇİ YETKİLİSİ AYDINLATMA METNİ

RN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TEDARİKÇİ/HİZMET VEREN AYDINLATMA METNİ

 

RN Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“RN Tekstil” veya “Şirket”) olarak özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

İş bu Aydınlatma Metni, Ürün ve Hizmet tedarik ettiğimiz firma yetkilileri olan Kişisel Veri Sahipleri’nden hizmet alımı sürecinde elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak KVKK uyarınca veri sorumlusu olan RN Tekstil tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirket ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte; Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden elde edilen Kişisel Veriler, aşağıdakilerden ibarettir.

Kişisel Veri Kategorileri

Topladığımız Kişisel Veriler

Kimlik Verileri

Ad Soyad, TC Kimlik Numarası

İletişim Verileri

Adres, Telefon Numarası, E-posta adresi

Finans Verileri

Banka Hesap Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Fatura Bilgileri

Diğer Bilgiler

İmza Bilgisi, Sözleşmede Yer Alan Diğer Kişisel Veriler

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER ve AMAÇLAR

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz; Yurtiçi Ürün/Hizmet Tedarik Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Kanundan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi amaçlarıyla işlemektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından Taraflarca aradaki ticari ilişki gereği ürün ve/veya hizmet tedariği aldığımız kişilerin veya çalışanlarının bilgilerinin paylaşılması gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri Sorumlusu’ nun meşru menfaatleri için gerekli olması hukuki sebepleri dayanak alınarak işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI ve AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki ve/veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

 

 • Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza,
 • Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak aramızdaki sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmî kurumlara, bankalara, bağımsız denetim şirketlerine, hukuk bürolarına aktarılabilmektedir.
 • Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan/kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi/başvurularınızı, www.rntekstil.com web sitesi üzerinde ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: RN Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Merkez Mah. Kayalar Sk. No:13, K: 3-4 Bahçelievler/İSTANBUL | Mersis No: 0735069398900010

Vergi Dairesi/No: Yeni Bosna Vergi Dairesi /7350693989 | Telefon: 0212 690 69 91

Web Site: www.rntekstil.com | E-posta: info@rntekstil.com | PTT KEP: rntekstil@hs01.kep.tr

 

 

 

 

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

RN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

İş bu Aydınlatma Metni, RN Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“RN Tekstil” veya “Şirket”)’den ürün/hizmet alan veya potansiyel ürün veya hizmet alıcısı Kişisel Veri Sahipleri’nden (Bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır) ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan RN Tekstil tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirket ile aranızdaki iş ilişkisine bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte, Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir:

Kişisel Veri Kategorileri

Topladığımız Kişisel Veriler

Kimlik Verileri

Şirket yetkilisi veya çalışanın Ad- Soyad Bilgileri, T.C Kimlik Numarası

İletişim Verileri

Şirket Yetkilisi veya Çalışanın Telefon Numaraları, E-Posta Adresleri, Adres Bilgileri

Müşteri İşlem Verileri

Sipariş Bilgisi, Fatura Bilgileri, Talep Bilgisi, Teminat Mektubu, Çek, Senet Bilgileri

Pazarlama Verileri

Alışveriş ve Sipariş Geçmişi Bilgileri

Diğer Bilgiler

İmza Verisi

Finans Bilgileri

Vergi Dairesi, Vergi Matrahı, Banka Bilgileri

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI ve AMAÇLARI

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim, soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, kanundan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından ürün veya hizmet alımına ilişkin olarak sözleşmenin akdedilmesi, şirket tarafından yürütülen reklam kampanya ve promosyon süreçlerine katılım sağlanması, çağrı merkezine gelen talep ve başvuruların kaydedilmesi, internet sitesi ve/veya sosyal medya platformlarında yer alan formların doldurulması, resmi kurumlardan ulaştırılan resmi talep yazıları gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz aşağıda yer alan veri işleme şartlarına göre işlenmektedir:

Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kimlik Verileri, İletişim Verileri, Hukuki İşlem Verileri, Müşteri İşlem Verileri, Pazarlama Verileri, Diğer Veriler

·  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

·  Kanunlarda açıkça öngörülmesi

·  Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI ve AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki ve/veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

 • Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza,
 • Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak aramızdaki sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmî kurumlara aktarılabilmektedir
 • Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan/kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerinizi korumak için Şirket, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ye yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Kişisel veriler, Şirket bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda şirketin Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’ nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi / başvurularınızı, www.rntekstil.com Web sitesi üzerinde ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: RN Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Merkez Mah. Kayalar Sk. No:13, K: 3-4 Bahçelievler/İSTANBUL | Mersis No: 0735069398900010

Vergi Dairesi/No: Yeni Bosna Vergi Dairesi /7350693989 | Telefon: 0212 690 69 91

Web Site: www.rntekstil.com | E-posta: info@rntekstil.com | PTT KEP: rntekstil@hs01.kep.tr

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

RN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

WEB SİTESİ/İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

 

 1. VERİ SORUMLUSU

İş bu Aydınlatma Metni, RN Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“RN Tekstil” veya “Şirket”) ile internet sitesi üzerinden iletişim formu vasıtasıyla veya şirkete ait sosyal medya hesapları üzerinden,  iletişime geçen Kişisel Veri Sahipleri’nden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan RN Tekstil tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLEME AMAÇLARI

Şirket ile aranızdaki iş ilişkisine bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte, Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir :

Kimlik Verileri (Ad-Soyad), İletişim Verileri (Adres, Cep ve ev telefonu, Faks Numarası, E-posta adresi), İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, Çerez Bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri vb.) ve Diğer Bilgiler (Firma Bilgisi ve Mesajınız kısmında belirtilen bilgiler)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi; Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından, dijital yollarla, İnternet sitesi ve/veya sosyal medya platformlarında yer alan formların doldurulması, Şirket ve/veya şirket adına şubeler nezdinde yürütülen faaliyetler, müşteri ilişkileri birimi tarafından çağrı merkezi ve web sitesine gelen telefon, dilekçe, eposta veya resmi kurumlardan ulaştırılan resmi talep yazıları gibi kanallarla, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanak alınarak işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARIM AMAÇLARI

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi;

Kanuni ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şikâyet yönetimi işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün veya Hizmetlerin Daha Cazip Hale Getirilmesi, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Kitleye Ulaşılabilmesi,  Hukuki, Finansal ve Muhasebe süreçlerinin yönetimi amaçlarıyla; Yetkili kişi ve resmî kurumlara, ilgili iş ortaklarımıza, danışmanlarımıza, Bayilerimize, Mali ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti Alınan şirket veya kişilere aktarılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerinizi korumak için Şirket, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ye yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi www.rntekstil.com adresinde yer alan KVK Başvuru Formu ile aşağıda belirtilen yöntemlerden birini tercih ederek iletebilirsiniz;

 • Merkez Mah. Kayalar Sk. No:13, K: 3-4 Bahçelievler/İSTANBUL adresine kimlik teyidinizin yapılmasını sağlayarak şahsen, yazılı olarak iletebilirsiniz.
 • Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) rntekstil@hs01.kep.tr iletebilirsiniz.

Güvenli elektronik imza, mobil imza veya sistemlerimizde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@rntekstil.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: RN Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Merkez Mah. Kayalar Sk. No:13, K: 3-4 Bahçelievler/İSTANBUL | Mersis No: 0735069398900010

Vergi Dairesi/No: Yeni Bosna Vergi Dairesi /7350693989 | Telefon: 0212 690 69 91

Web Site: www.rntekstil.com | E-posta: info@rntekstil.com | PTT KEP: rntekstil@hs01.kep.tr

 

 

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

RN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

 

İş bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla RN Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“RN Tekstil” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde yalnızca hizmetin sağlanması için kesinlikle gerekli olarak birinci taraf oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde yalnızca birinci taraf çerez kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Çerezler kullanım amaçlarına göre kesinlikle gerekli, işlevsel veya reklam/pazarlama gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde açıkça talep etmiş olduğunuz bilgi toplum hizmetlerinin sunulabilmesi için kesinlikle gerekli çerezler kullanılmaktadır. Bu kapsamda,

 1. A) İnternet sayfasında internet sayfasına, sonradan gelen isteklerin güvenilir olup olmadığını anlamak amacıyla cookiesession1 isimli birinci taraf kalıcı çerezini (bir yıl saklanmaktadır),
 2. B) Ziyaretçilerin web sayfasını hangi dilde görüntülediği tespit edebilmek amacıyla NET_SessionId isimli birinci taraf oturum çerezini,
 3. C) Çerez aydınlatma metninin okunduğunun teyidi amacıyla cookiepolicy_status isimli birinci taraf kalıcı çerezini (bir yıl saklanmaktadır.)

IP bilgilerinizle ilişkilendirmek suretiyle kişisel verileriniz işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nde yer alan kişisel verileriniz sadece yukarıda belirtilen İştirak/Bağlı Ortaklıklara aktarılmakta olup bunun dışında başka bir yere aktarılmamaktadır.

Söz konusu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.

6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, : www.rntekstil.com web sitesinde yer alan başvuru formu üzerinden Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre RN Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne iletebilirsiniz.

 

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: RN Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Merkez Mah. Kayalar Sk. No:13, K: 3-4 Bahçelievler/İSTANBUL | Mersis No: 0735069398900010

Vergi Dairesi/No: Yeni Bosna Vergi Dairesi /7350693989 | Telefon: 0212 690 69 91

Web Site: www.rntekstil.com | E-posta: info@rntekstil.com | PTT KEP: rntekstil@hs01.kep.tr